Προσωρινό γραφικό, δεν υπάρχει φωτογραφία του συγγραφέα